Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses which appear below: http://notitiae.ipsissima-verba.org/show/65.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

7. In proclamanda vel cantanda doxologia qua Prex eucharistica concluditur, revera satis diversi usus observantur:
a) Interdum haec conclusio dicitur vel canitur a solo celebrante principali.
b) De more dicitur vel canitur ab omnibus concelebrantibus.
c) Alicubi haec conclusio dicitur aut canitur ab universo coetu.
Quaenam regula sequenda est?

Resp.
In omni coetu, praesidentis est ex more aperire et claudere actionem, cuius causa coetus congregantur. In casu Eucharistiae, pars essentialis totius celebrationis est plane Prex eucharistica, quae pergit a praefatione ad doxologiam finalem inclusive. Proinde, praesidentis est aperire hanc Precem per praefationem, quam sequitur Sanctus, ubi intervenit coetus, deinde profertur Vere Sanctus (aut parilis textus) a solo praesidente. Circa conclusionem, tres casus supra relati has animadversiones postulant:
a) Iure competit praesidenti, qui Precem eucharisticam aperuit, ipsam quoque claudere in recitanda doxologia finali. Hoc demum in primis indicat IGMR 191: Doxologia finalis Precis eucharisticae a solo celebrante principali ... profertur.
b) Secundus casus est potissimum in usu, qui quidem usus celeriter et universaliter diffusus est inter concelebrantes proclamantes aut cantantes simul hanc conclusionem. Hic usus pariter est iuxta IGMR 191, ubi in secunda parte talis usus significatur: ...aut ab omnibus concelebrantibus una cum celebrante principali profertur.
c) Secus ac in duobus prioribus casibus, proclamatio vel cantus huius conclusionis ab universo coetu peracta, est extensio illegitima, non modo sub simplici aspectu disciplinari cum sit contra normas nunc vigentes, sed altiore quoque ratione, qua nimirum pugnat cum ipsa natura ministeriorum et textuum.
Etiamsi extensionem ad universum coetum aliquis interpretari posset veluti signum desiderii, quod coetus haberet magis magisque actioni liturgicae participandi, opus tamen est, ut coetus hoc faciat recte et secundum veritatem. Haec apparens progressio est reapse regressio: etenim manifestat oblivionem partis quae unicuique obtingit in liturgica celebratione. Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, 28: ...quisque, sive minister sive fidelis, munere suo fungens, solum et totum id agat, quod ad ipsum ex rei natura et normis liturgicis pertinet.

Accidit quod in hoc tertio casu, plerumque Amen finale a nemine vel vix umquam dicitur aut canitur. Si e contra observantur indicationes datae in Ordinae Missae (100, 108, 115, 124: Populus acclamat: Amen) adhiberi possunt, ad amplificandam hanc responsionem, cantus ornati qui vim et sollemnitatem afferunt acclamationi totius populi.2

2 Videatur, exempli gratia, triplex Amen, quod canitur a populo in missis a Summo Pontifice celebratis, aut simplicius Amen in Missale Gallicum 1974, p. [130] relatum.

7. In proclaiming or singing the doxology which concludes the Eucharistic Prayer, very different practices can be observed:
a) At times this conclusion is said or sung by the principal celebrant alone.
b) It is customarily said or sung by all the concelebrants.
c) In some places this conclusion is said or sung by the whole assembly.
Which rule should be followed?

Resp.
In every assembly, by custom it belongs to the presider to open and close the action for the sake of which the assembly is gathered together. In the case of the Eucharist, the essential part of the whole celebration is clearly the Eucharistic Prayer, which continues from the preface to the final doxology inclusive. And so, it belongs to the presider to open this Prayer by means of the preface, which the Sanctus follows, at which point the assembly comes in, and then Vere Sanctus (or a similar text) is pronounced by the presider alone. Concerning the conclusion, the three cases related above warrant these observations:
a) It rightly pertains to the presider, who has opened the Eucharistic Prayer, also to conclude it by reciting the final doxology. And this is even indicated first of all by IGMR 191: Doxologia finalis Precis eucharisticae a solo celebrante principali ... profertur.
b) The second case is most of all in use, and this practice has quickly and universally become widespread among concelebrants proclaiming or singing this conclusion together. This practice is likewise in accord with IGMR 191, where in the second part such a practice is intended: ...aut ab omnibus concelebrantibus una cum celebrante principali profertur.
c) In contrast to the two previous cases, the proclamation or singing of this conclusion carried out by the entire assembly, is an illegitimate extension, not just under the simple disciplinary aspect, since it is contrary to the norms in force, but also for a deeper reason, since it is quite contrary with the very nature of the ministries and texts.
Even if one could interpret the extension [of the practice] to the entire assembly as a sign of the desire that the assembly has of participating more and more in the liturgical action, it is still necessary that the assembly do this rightly and in accord with the truth. This apparent progress is in reality a regress, for it manifests a forgetting of the part which pertains to each person in the liturgical celebration. Cf. Const. Sacrosanctum Concilium, 28: ...quisque, sive minister sive fidelis, munere suo fungens, solum et totum id agat, quod ad ipsum ex rei natura et normis liturgicis pertinet.

It happens that in this third case, frequently the final Amen is said or sung by no one or hardly anyone. If, on the contrary, the indications given in the Ordin Missae (100, 108, 115, 124: Populus acclamat: Amen) are observed, ornate chants can be employed to emphasize this response, which the lend force and solemnity to the acclamation of the whole people.2

2 See, for example, that the triple Amen, which is sung by the people in Masses celebrated by the Supreme Pontiff, or more simply the Amen related in the Missale Gallicum 1974, p. [130].

Notitiae 14 (1978): 304–305, n. 7concelebration, eucharistic prayerPDF of Notitiae 14 (1978): 304–305