Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/translation.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

De « interpretationibus ».

In « Ordinario Missae » sicut in tota liturgia, inveniuntur aliquando formulae mixtae in persona plurali et in persona singulari. Haec varietas explicatur sive ex rationibus historicis, sive ex eo quod formulae sunt textus biblici, qui nequeunt mutari. Cum tales textus momentum habeant pro tota Ecclesia, et non tantum pro una alterave regione, instauratio generalis statuet an mutandi, substituendi vel omittendi sint, vel quaenam et quonam modo mutationes sint faciendae. Pro momento textus receptus fideliter tenendus et in linguas vernaculas vertendus est. Ita, exmpli gratia, textus biblici: « Ad Deum qui laetificat iuventutem meam », et « Domine, exaudi orationem meam » haud verti possunt quasi dicerent: « iuventutem nostram, orationem nostram ».

Idem dicendum de verbo Credo, quod nullo modo lingua vulgari reddi potest, quasi legeretur Credimus: esset mutatio conceptualis de qua iudicare et statuere debet « Consilium ».

Haec suo tempore communicata sunt officiis, quorum directe intererat. Cum admiratione proinde legitur in Hodie, Boletín del Secretariado Nacional de Liturgia (Hispania), a. IV, 1965, num. 17, p. 70, "Creemos: Solicitudines en este sentido ya han sido elevadas ante el « Consilium »"; et in Nota 1: " Aunque posteriormente el « Consilium » ha enmendado el singular alguna traducción de otra lengua, la castellana conserva el plural ". « Consilium » nullam aliam interpretationem emendavit, quia nulla alia lingua emendatione egebat.

Notitiae 1 (1965): 190translation, vernacularPDF of Notitiae 1 (1965): 190

28. In quibusdam versionibus popularibus formulae consecrationis vini in Missa, verba « pro multis » sic vertuntur: anglice for all men; hispanice por todos; italice per tutti.
Quaeritur:

a) an adsit et quaenam sit ratio sufficiens pro hac variatione inducenda?

b) an doctrina tradita circa hanc rem in « Catechismo Romano ex Decreto Concilii Tridentini iussu S. Pii V edito » habenda sit ut superata?

c) an etiam minus aptae tenendae sint omnes versiones huius supradicti biblici textus?

d) an re vera in approbatione danda huic vernaculari variationi in textu liturgico aliquid minus rectum irrepserit, quod correctionem seu emendationem expostulet?

Resp.: Variatio de qua supra plene iustificatur:

a) secundum exegetas verbum aramicum, quod lingua latina versum est « pro multis », significationem habet « pro omnibus »: multitudo pro qua Christus mortuus est, sine ulla limitatione est, quod idem valet ac dicere: Christus pro omnibus mortuus est. Illud S. Augustini meminisse iuvabit: « Videte quid dederit, et invenietis quid emerit. Sanguis Christi pretium est. Tanti quid valet? Quid, nisi totus orbis? Quid, nisi omnes gentes? Valde ingrati sunt pretio suo, aut multum superb sunt qui dicunt, aut illud tam parum esse ut solum Afros emerit, aut se tam magnos esse pro quibus solis illud sit datum » (Enarr. in Ps. 95, n. 5).

b) nullo modo habenda est ut superata doctrina « Catechismi Romani »: distinctio circa mortem Christi sufficientem pro omnibus, efficacem solum pro multis, valorem suum retinet.

c) in adprobatione data huic vernaculari variationi in textu liturgico nihil minus rectum irrepsit, quod correctionem seu emendationem expostulet.

28. In certain vernacular translations of the formula of consecration of the wine at Mass, the words « pro multis » are translated thus: in English for all men; in Spanish por todos; in Italian per tutti.
It is asked:

a) whether there is and what is the sufficient reason for introducing this variation?

b) whether the doctrine handed on regarding this matter in the « Roman Catechism by Decree of the Council of Trent and issued with the authority of St. Pius V » should be regarded as superseded?

c) whether all the translations of this aforementioned biblical text should be regarded as less suitable?

d) or whether, in truth, in granting approval to this vernacular variation in the liturgical text, something incorrect has slipped in which warrants correction or emendation?

Resp.: The variation described above is fully justified:

a) according to the exegetes, the Aramaic word which was translated into Latin as « pro multis », has the significance of « for all »: the multitude for which Christ died is without any limitation, which has the same force as to say: Christ died for all. It will help to remember what St. Augustine said: « See what he has given and you will find what he has bought. The price is the Blood of Christ. How much is it worth? What, if not the whole world? What, if not all nations? They are very ungrateful for this price or very proud who say that it is so small as to buy only Africans or to claim that they are so great that it was given for them alone » (Enarr. in Ps. 95, n. 5).

b) in no way is the doctrine handed on in the « Catechismus Romanus » to be regarded as superseded: the distinction about the death of Christ as sufficient for all but only efficacious for many retains its value.

c) in giving approval to this vernacular variation in this liturgical text, nothing incorrect has slipped in which requires correction or emendation.

Notitiae 6 (1970): 39–40, n. 28consecration, pro multis, translation, vernacularPDF of Notitiae 6 (1970): 39–40
This entry is very long. Click here to read it on its own page.Notitiae 37 (2001): 521–526liturgiam authenticam, nova vulgata, translation, vernacularPDF of Notitiae 37 (2001): 521–526