Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/anticipatory mass.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

87. Quaenam Missa dicenda est ubi de indulto Apostolicae Sedis, praecepto Missae festivae satisfieri potest Missa quae celebratur vespere diei praecedentis.

Resp.: Praestat ut dicatur Missa de dominica, vel festo, cum homilia et oratione fidelium.

87. Which Mass is to be said where by indult of the Apostolic See the precept of a holy day Mass can be satisfied by a Mass which is celebrated on the evening of the preceding day?

Resp.: It is preferable that the Mass of Sunday or of the feast be said, with a homily and the prayer of the faithful.

Notitiae 1 (1965): 307, n. 87anticipatory massPDF of Notitiae 1 (1965): 307

Instructio Eucharisticum mysterium, n. 28 statuit: « Sicubi ex concessione Apostolicae Sedis permittitur ut vespere sabbati praecedentis satisfieri possit praecepto de Missa participanda die dominica ... celebretur Missa sicut in Calendario pro die dominica assignatur, homilia et oratione fidelium minime exclusis.

Quae omnia dicenda sunt etiam de Missa quae, eadem de causa, ad vesperam pridie diei festi de praecepto alicubi celebrari permittitur ».

Haec est norma generalis. Dubium tamen exurgit quando quaedam sollemnitas de praecepto sabbato vel feria II occurrit. Nam vespere primi diei festivi (sabbato vel dominica) occurrentia habetur inter duos dies liturgicos quia « celebratio dominicae et sollemnitatum incipit iam vespere diei praecedentis » (cf. Normae universales de anno liturgico et de calendario, n. 3), et in eadem celebratione alii conveniunt fideles ad satisfaciendum praecepto de die currenti et alii de die sequenti. Ita, v. gr. evenire potest ut vespere dominicae IV Adventus, quando haec incidit die 24 decembris, insimul habeatur Missa vespertina dominicae et Vigiliae Nativitatis Domini. Eodem modo, quando Nativitas Domini sabbato incidit, vespere concurrentia habetur inter Missam Nativitatis et Missam anticipatam de Sacra Familia.

Hi et similes casus solvi non possunt per normam universalem, quia necessitates pastorales et consuetudine [sic] fidelium diversae inveniuntur.

Quapropter sequentes indicationes dari possunt:

1. Principium generale pro celebratione Missae festivae diei de praecepto anticipatae vespere diei antecedentis illud est quod invenitur in n. 28 Instructionis Eucharisticum mysterium.

2. In casu occurrentiae inter dominicam et sollemnitatem, integritas celebrationis totius diei liturgici generatim melius obtineri potest applicando celebrationi Missae vespertinae ea quae statuuntur pro Vesperis, scilicet: « Si eodem die celebrandae sint vesperae Officii currentis et I Vesperae diei sequentis, praevalent vesperae celebrationis quae in tabula dierum liturgicorum superiorem obtinent locum; in casu autem paritatis vesperae diei currentis » (cf. Normae universales de anno liturgico et de calendario, n. 61).

3. In Vigilia sollemnitatum in quibus peculiaris Missa vigiliae habetur (Nativitas Domini, Nativitas S. Ioannis Baptistae, SS. Petrus et Paulus, Assumptio B. Mariae V.), haec dicatur etiamsi die dominica incidat.

4. Attentis adiunctis naturae pastoralis, praxis sequenda in ambitu dioecesano indicetur initio anni ab Ordinario loci in Calendario liturgico proprio, etiam si casus fert derogando iis quae supra dicta sunt, cum, ob rationes pastorales, praeferenda videtur celebratio unius alteriusve Missae.

The Instruction Eucharisticum mysterium, n. 28 established: « Where permission has been granted by the Apostolic See to fulfill the Sunday obligation on the evening of the preceding Saturday ... the Mass should be celebrated as assigned in the calendar for that Sunday, including the homily and the prayer of the faithful.

The same must be said of a Mass which, for the same reason, is permitted to be celebrated on the evening of the day before a holy day of obligation in a particular place ».

This is the general norm. A doubt, however, has arisen when a certain obligatory solemnity occurs on a Saturday or a Monday. For on the evening of the first feast day (Saturday or Sunday) there is an overlap of liturgical days because « the celebration of Sunday and of solemnities begins already in the evening of the proceeding day » (cf. Normae universales de anno liturgico et de calendario, n. 3), and in the same celebration some of the faithful come to satisfy the precept pertaining to the current day and others that which pertains to the following day. Thus, for example, it can happen that the on the evening of the Fourth Sunday of Advent, when this falls on December 24, there would be at the same time the evening Mass of the Sunday and of the Vigil of the Nativity of the Lord. In the same way, when the Nativity of the Lord falls on Saturday, there is on that evening there occurs an overlap between the Mass of the Nativity and the anticipated Mass of the Holy Family.

This and similar cases cannot be solved by the universal norms, because there exist different pastoral necessities and customs of the faithful.

For that reason the following indications can be given:

1. The general principle for the celebration of the Mass of a holy day of obligation anticipated on the evening of the preceding day is that which is found in n. 28 of the instruction Eucharisticum mysterium.

2. In the case of an overlap between a Sunday and a Solemnity, the integrity of the celebration of the whole liturgical day can generally be better preserved by applying to the celebration of the evening Mass what is established for Vespers, namely: « If on the same day the Vespers of the current Office and Vespers I of the following day are to be celebrated, the Vespers of the celebration placed higher on the table of liturgical days takes precedence; and in case of equal rank, the vespers of the current day takes precedence » (cf. Normae universales de anno liturgico et de calendario, n. 61).

3. On the vigil of solemnities for which a particular vigil Mass exists (Nativity of the Lord, Nativity of St. John the Baptist, Sts. Peter and Paul, the Assumption of the Blessed Virgin Mary), this should be said even if it falls on a Sunday.

4. Attentive circumstances of a pastoral nature, the practice to follow at the diocesan level should be indicated by the local Ordinary at the beginning of the year in the proper liturgical Calendar, even, if the case warrants, by derogating from what was said above when, for pastoral reasons, the celebration of one or the other Mass seems preferable.

Notitiae 10 (1974): 222–223anticipatory mass, calendar, vigilPDF of Notitiae 10 (1974): 222–223