Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/chalice.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

20. Utrum celebrans calicem pro offertorio praeparare possit stans in medio altaris?

Resp.: Negative, sed praeparet calicem de more ad latus dexterum altaris (excepto casu in Ritu servando n. 99, b indicato).

20. Whether the celebrant can prepare the chalice for the offertory standing at the middle of the altar?

Resp.: In the negative; he should customarily prepare the chalice at the right side of the altar (except for the case indicated in the Ritus servandus n. 99, b).

Notitiae 1 (1965): 140, n. 20altar, chalice, offertoryPDF of Notitiae 1 (1965): 140

53. Utrum concelebrantes adhibere possint parvos calices in Missa concelebrata?

Resp.: Pro concelebratione ipsius Missae paretur, secundum Ritum servandum in concelebratione Missae n. 17, d) « unus calix sufficientis magnitudinis; aut si talis haberi nequeat, etiam alter, ita ut sufficere possint ad communionem omnium concelebrantium ». Si unusquisque in ipsa concelebratione Missae suum haberet calicem, potius quam Missa concelebrata esset synchronizatio plurium Missarum.

Pro communione autem calicis eligatur unus ex modis in ipso Ritu exstantibus. Etsi usus parvorum calicum sit tantum medium ad Communionem faciendam, infusio pretiosissimi Sanguinis e magno calice in alios parvos, et ipsa forma parvorum calicum, minus apta videntur pro concelebratione. Valde proinde convenit servare ritum communionis calicis, quo concelebrantes directe ex ipso eodemque calice, etsi cum calamo aut cochleari, Communionem sumunt.

53. Whether concelebrants may use small chalices in a concelebrated Mass?

Resp.: For the concelebration of the Mass itself, there should be prepared, according to the Ritus servandus in concelebratione Missae n. 17, d) « one chalice of sufficient capacity; or if such a chalice cannot be had, even a second, so that there will be enough for the communion of all the concelebrants ». If everyone in the concelebration of the Mass had his own chalice, rather than a concelebrated Mass, it would be the synchronization of several Masses.

For communion from the chalice, one of the methods in the Rite itself should be chosen. Even if the use of small chalices were the only means to carry out Communion, the pouring of the most precious Blood from a large chalice into other small ones, and the form itself of the small chalices, seems less fitting for concelebration. It is more agreeable, therefore, to observe the rite for communion from the chalice where the concelebrants take Communino directly from one and the same chalice, even if they do so with a tube or a spoon.

Notitiae 1 (1965): 188–189, n. 53chalice, communion, concelebration, small chalicesPDF of Notitiae 1 (1965): 188–189

73. Utrum Missale pro legenda antiphona ad Communionem et subsequentem orationem in medio altaris poni possit si, deficiente ministrante apto ad calicem ex altari auferendum, calix ipso celebrante supra altare aliquantulum versus latus dexterum ponatur.

Resp.: Nil obstat ut ita fiat.

73. Whether the Missal may be placed in the middle of the altar for reading the Communion antiphon and the following oration if, lacking a suitable minister to remove the chalice from the altar, the chalice is placed by the celebrant himself a little to the right side.

Resp.: Nothing prevents doing this.

Notitiae 1 (1965): 253, n. 73chalice, communion antiphon, missal, postcommunionPDF of Notitiae 1 (1965): 253

36. Num in consecratione vasorum sacrorum, quae non e materia aurea sint confecta, adhiberi debeant formulae Pontificalis Romani?

Resp. Affirmative. Vasa sacra, e quacumque materia confecta, dummodo sit solida et nobili, de iudicio Conferentiae Episcopalis, sunt benedicenda vel consecranda iuxta ritus in libris liturgicis receptos (cfr. Inst. gen. n. 296). Formulae adhibendae sunt adhuc e Pontificali Romano, adiuncta unctione chrismatis pro consecratione.

Notitiae 6 (1970): 263, n. 36chalice, ciborium, paten, sacred vesselsPDF of Notitiae 6 (1970): 263

De calicis velo

16. Permultis in locis rare adhibetur velum ad calicem cooperiendum qui in abaco ante Missam paratur. Num normae recentiores datae sunt ad usum huiusmodi supprimendum?

Resp.

Nulla norma ne recens quidem data est, quae n. 80c IGMR immutet, ubi legitur: Calix cooperiatur velo, quod potest esse semper coloris albi.

On the chalice veil

16. In many places, a veil to cover the chalice, which is prepared on the credence table before Mass, is rarely used. Whether more recent norms have been given to suppress this sort of practice?

Resp.

No norm, not even a recent one, has been given that changes n. 80c of the IGMR, where one reads: The chalice should be covered with a veil, which may always be white in color.

Notitiae 14 (1978): 594, n. 16chalice, veilPDF of Notitiae 14 (1978): 594

Utrum liceat pluribus sacerdotibus concelebrantibus, ut quisque calicem quendam accipiat ante doxologiam finalem precis eucharisticae?

℟. Negative.

Elevatio hostiae et calicis non est quidem gestus, qui munus tantum exsequitur hostiam et calicem conspectui populi praebendi, ut ab omnibus videantur, sed ritualiter exprimit quod verbis a Sacerdote in doxologia finali Precis Eucharisticae dicitur.

Institutio Generalis Missalis Romani, ad n. 180, in Missa cum diacono explicanda, sic affirmat: « Ad doxologiam finalem Precis eucharisticae, stans ad latus sacerdotis, [diaconus] calicem elevatum tenet, dum sacerdos patenam cum hostia elevat, usquedum populus Amen acclamaverit ».

Reprobandus igitur est usus, quo omnes vel plures concelebrantes ad altare tempore doxologiae finalis proxime accedunt ut calices accipiant. Potius celebranti vel diacono vel uni concelebranti relinquendum est munus calicis elevandi.

Whether it is permitted for several concelebrating priests each to take up an individual chalice before the final doxology of the eucharistic prayer?

℟. In the negative.

The elevation of the host and chalice is not a gesture that performs the function only of showing the host and chalice to the people so that they can be seen by everyone, but rather it ritually expresses what is said by the Priest in the words in the final doxology of the Eucharistic Prayer.

The General Instruction of the Roman Missal, in n. 180, in Mass with a deacon, affirms: « At the final doxology of the eucharistic Prayer, standing at the side of the priest, [the deacon] holds the chalice elevated while the priest elevates the paten with the host until the people finishes acclaiming Amen ».

Thus, the practice in which all or several concelebrants approach the altar to take up chalices at the time of the final doxology is to be reprobated. Rather, the task of elevating the chalice should be left to the celebrant or the deacon or to one concelebrant.

Notitiae 46 (2009): 171chalice, concelebration, doxology, elevationPDF of Notitiae 46 (2009): 171