Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/missa lecta.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

3. Utrum in Missa lecta una alterave pars Ordinarii (Kyrie, Gloria, etc.) aut Proprii (e. g. Graduale, antiphona ad Communionem) cantari possit?

Resp.: Affirmative.

3. Whether in a read Mass one or another part of the Ordinary (the Kyrie, the Gloria, etc.) or of the Proper (e. g. the Gradual, the Communion antiphon) can be sung?

Resp.: In the affirmative.

Notitiae 1 (1965): 136, n. 3chant, missa lecta, musicPDF of Notitiae 1 (1965): 136

24. Ubi stare debent assistentes seu capellani in Missa lecta Praelati durante Canone?

Resp.: Stent post celebrantem. Idest, sese habeant uti ministri sacri ad mentem Ritus servandi n. 69, supra citati.

24. Where should the assistants (or chaplains) stand during the Canon in the read Mass of a Prelate?

Resp.: They should stand behind the celebrant. That is, they should position themselves as the sacred ministers do according to the intention of the Ritus servandus n. 69, cited above.

Notitiae 1 (1965): 141, n. 24assistants, canon, missa lecta, prelatePDF of Notitiae 1 (1965): 141

47. Utrum diaconus, qui in Missa lecta secundum n. 44 et 45 Ritus servandi legit Evangelium, possit etiam in aliis partibus Missae assistere more diaconali?

Resp.: Affirmative.

47. Whether a deacon who reads the Gospel in a Missa lecta according to n. 44 and 45 of the Ritus servandus can also assist as a deacon in the other parts of the Mass?

Resp.: In the affirmative.

Notitiae 1 (1965): 187, n. 47deacon, missa lectaPDF of Notitiae 1 (1965): 187

70. Quando dicitur Credo in Missis lectis debetne celebrans post Evangelium ad altare ascendere, vel ad sedem recedere, et iterum ad ambonem accedere pro oratione fidelium?

Resp.: In Missis lectis, quando celebrans ipse legit Evangelium ad ambonem, Credo in unum Deum intonet, iuxta Ritum servandum n. 50 « ad sedem vel ad altare ». Ex eodem loco, potius quam ex ambone, ut vitetur nimis frequens mutatio loci, dirigat orationem fidelium (cf. Ritum servandum n. 51).

70. When the Creed is said in read Masses, does the celebrant have to go up to the altar after the Gospel or go back to the chair and then go again to the ambo for the prayer of the faithful?

Resp.: In read Masses, when the celebrant himself reads the Gospel at the ambo, he intones Credo in unum Deum, according to the Ritus servandus n. 50 « at the chair or at the altar ». He should direct the prayer of the faithful from the same place, rather than from the ambo, in order to avoid changinge places too often (cf. Ritus servandus n. 51).

Notitiae 1 (1965): 252, n. 70ambo, credo, missa lecta, oratio fideliumPDF of Notitiae 1 (1965): 252

77. Utrum ministrantes Missae lectae servare debeant veteres rubricas, praescribentes ut genuflexi maneant per totam Missam (excepto ad evangelium), an sese accommodare rationi genuflectendi, standi aut sedendi fidelium?

Resp.: In Missis cum populo ministrantes certe sese accommodare debent ordini statuto pro fidelibus, quasi eorum exemplar et speculum.

In Missis vero sine populo (seu « privatis »), nihil prohibet quominus veteres rubricae serventur.

77. Whether the ministers at a read Mass should observe the old rubrics which prescribe that they remain kneeling for the whole Mass (except at the Gospel), or whether they should adapt themselves to the procedure of the faithful for kneeling, standing, or sitting?

Resp.: In Masses with the people, the ministers should certainly adapt themselves to the established order for the faithful, as their exemplar and mirror.

In Masses without the people (« private Masses »), however, nothing prevents that the old rubrics be observed.

Notitiae 1 (1965): 254, n. 77missa lecta, posture, serversPDF of Notitiae 1 (1965): 254

79. Communitas seminarii die dominica duas Missas participare debet: mane Missam lectam cum communione sacramentali, horis vero tardioribus Missam solemnem sine participatione sacramentali. Nonne preferendum ut unica habeatur Missa et quidem solemnis, universo coetu seminarii illam participante, cum communione sacramentali?

Resp.: Mens et spiritus Instructionis, n. 15, postulat ut in seminariis, diebus dominicis et festis, habeatur Missa solemnior quam aliis diebus, et cum omnibus elementis Missae, inter quae nominanda veniunt: homilia, oratio fidelium, sacramentalis communio. Si haec perfectior celebratio difficiliorem aut impossibilem reddit participationem ad aliam Missam, haec videtur supprimi aut facultativa reddi posse, absque praeiudicio sincerae pietatis. Eo praesertim cum in eius locum haberi possint cantus Laudum (cf. Instructio, n. 16), celebratio verbi Dei (cfr. Instructio, n. 38), vel alia peculiaria pietatis exercitia, v. g. oratio mentalis.

79. The community of a seminary has to participate in two Masses on Sunday: in the morning a read Mass with sacramental communion, but later on a solemn Mass without sacramental participation. Would it not be preferable to have only one Mass, namely a solemn one, with the whole community of the seminary participating in it and with sacramental communion?

Resp.: The mind and the spirit of the Instructio, n. 15, desires that in seminaries, on Sundays and feasts, there be held a more solemn Mass than on other days and with all the elements of the Mass, among which should be named: the homily; the prayer of the faithful; and sacramental communion. If this more perfect celebration renders participation at another Mass more difficult or impossible, then it seems that it can be suppressed or made optional without any prejudice to sincere piety. This is the case, especially, since in place of this Mass, there could be sung Lauds (cf. Instructio, n. 16), a celebration of the word of God (cfr. Instructio, n. 38), or other particular exercises of piety, e.g., mental prayer.

Notitiae 1 (1965): 305, n. 79communion, missa lecta, seminary, solemn massPDF of Notitiae 1 (1965): 305