Thesaurus responsorum ex « Notitiae » - Notitiae Response Database
[Part of Ipsissima-Verba]

Hoc in situ interretiali ordinantur responsiones, explanationes, et decreta ex « Notitiae » aliisque interdum fontibus (ut AAS) deprompta. Finis est praestare textum originalem, versionem anglicam, et exemplar PDF paginarum pertinentium ex « Notitiae » vel alio fonte. Praesens igitur inceptum opusculum « Ordo Missae locis correspondentibus illustratus » aliquatenus extendit. Est enim labor imperfectus quem, cum operae mihi est, suscipio. Denique Reverendo domino Danieli Gill, domino Radosław Gosiewski, et domino Abram Córdova y Muenzberg, qui nonnullas ex responsionibus transcripserunt, gratias refero, item etiam domino Ioanni Oliveire dominaeque Cristae Mootz, qui in linguam anglicam responsiones quasdam verteri adiuvaverunt. Exemplaria PDF exstant etiam textuum nondum transcriptorum. This website organizes responses, explanations, and decrees from Notitiae and sometimes from other sources (such as AAS. The goal is to provide the original text, an English translation, and a PDF scan of the relevant pages from Notitiae or other source. In some ways, the project is a further development of my Cross-Referenced Ordo Missae. This is an ongoing prject which I work on in my spare time. I am also grateful for the help of Rev. Daniel Gill, Mr. Radosław Gosiewski, and Mr. Abram Córdova y Muenzberg in transcribing some of these responses and also to Mr. Johan Oliveire and Miss Crista Mootz for helping to translate certain responses into English. PDFs are available even for texts that have not yet been transcribed.
Fac Patrem Dylanum Schrader certiorem si habes proposita vel corrigenda. Contact Father Dylan Schrader with suggestions and corrections.
N.B. In « Notitiae » 1 (1965) et 2 (1966), supra responsa, invenitur monitio: Solutio quae proponitur nullam induit vestem officialem. Solummodo habet valorem orientativum: solutiones enim ex officio publici iuris fient, si casus fert, a competenti Auctoritate in « Acta Apostolicae Sedis ». N.B. In Notitiae 1 (1965) and 2 (1966), this notice appears above the responses: The solution which is proposed takes on no official character. It has only an orientative force; solutions will be published officially, if the case warrants, by the competent Authority in « Acta Apostolicae Sedis ».

The responses below have been filtered. Show all responses instead.

Use this link to display only the responses that are associated with the specified tags: http://notitiae.ipsissima-verba.org/tag/preface.

TextUnofficial English TranslationCitationTagsPDF of the original document

22. Utrum liceat dicere praefationem lingua vernacula, cum dialogus ante, et Sanctus post praefationem certo dici possint in lingua populari?

Resp.: Ex recenti concessione (27 aprilis 1965) Apostolicae Sedis, iuxta n. 58 Instructionis, competens auctoritas territorialis ecclesiastica permittere potest usum linguae vernaculae in praefationibus, interpretatione populari a « Consilio » confirmata.

22. Whether it is permitted to say the preface in the vernacular language, since the dialogue before and the Sanctus after the preface can certainly be said in the language of the people?

Resp.: By a recent concession (27 aprilis 1965) of the Apostolic See, according to n. 58 of the Instruction, the competent territorial ecclesiastical authority can permit the use of the vernacular language in prefaces, using a translation confirmed by the « Consilium ».

Notitiae 1 (1965): 140, n. 22preface, vernacularPDF of Notitiae 1 (1965): 140

1.Quandonam quaedam praefatio habenda est « propria » ?

Resp.: Difficultas venit praesertim ex possibilitate adhibendi precem eucharisticam IV, quae praefationem fixam habet, et ideo statutum est ea uti non licere quando Missa propria praefatione ditatur (n. 322 d). Cum autem praeter festa, tempora quoque habeantur, et quidem sat longa, in quibus dicitur praefatio de tempore, quaestio exsurgit quo sensu intelligenda sit praefatio « propria ».

Praefatio consideratur « propria » stricto sensu, in Missis quae celebrantur in ipso die festo vel in eius octava. In Proprio de tempore adhibetur praefatio illi respondens sed haec non consideratur stricte propria, et eo durante adhiberi possunt prex eucharistica IV et prex eucharistica II cum sua praefatione.

In Missis autem votivis seligi potest aut praefatio Missae respondens aut praefatio propria alicuius precis eucharisticae.

1.When must a certain Preface be considered « proper » ?

Resp.: The difficulty arises especially from the possibility of using Eucharistic Prayer IV, which has a fixed preface, and thus it has been established that it is not permissible to use it when the Mass has a proper preface (no. 322 d). When, however, besides feasts, we also consider seasons, even lengthy ones, in which the preface of the season is said, the question arises in what sense the preface must be understood as « proper ».

The preface is considered « proper » in the strict sense in Masses which are celebrated on the feast day itself or within its octave. In the Proper of the season, the corresponding preface is used but this is not considered strictly proper, and during it eucharistic prayer IV and eucharistic prayer II may be used with their own preface.

In votive Masses, however, the preface corresponding to the Mass or the proper preface of one of the eucharistic prayers may be selected.

Notitiae 5 (1969): 323, n. 1calendar, prefacePDF of Notitiae 5 (1969): 323

Elevatio et iunctio manuum

12. Nonnulli celebrantes consuetudinem habent manus elevandi, deinde eas coniungendi, durante dialogo qui Praefationem antecedit, et initio benedictionis ultimae. Alii vero gestus huiusmodi neglegunt. Quid vero faciendum?

Resp.

Ut plerumque accidit, agitur de habitu qui e rubricis Missalis prioris provenit. Servandae autem sunt indicationes OM, quae in duobus allatis casibus clarae sunt:

a) ad dialogum Praefationis quod attinet, n. 27 (MR 392) exacte dicit:

- manus extendens, dicit: Dominus vobiscum.
- manus elevans, prosequitur: Sursum corda.
- manibus extensis, subdit: Gratias agamus Domino Deo nostro.
- prosequitur Praefatione, manibus extensis.
Proinde ritus pristinus retinendus non est, qui inter alia hoc in momento celebrationis significabat: Iungit manus ante pectus et caput inclinat, cum dicit: Gratias agamus ...

b) Ad benedictionem in fine Missae quod attinet, novus OM dicit tantummodo (n. 142): Sacerdos benedicit populum, dicens ... dum rubricae prioris Ordinis, post dimissionem Ite Missa est, sic indicabant gestum benedictionis quinquae evolutus temporibus: Elevatis oculis, extendens, elevans et iungens manus, caputque Crucis inclinans, dicit: Benedicat ... et versus ad populum ... prosequitur: Pater ... Nunc vero simplex gestus ille requiritur, qui a respondenti rubrica indicatur, scilicet signum crucis super populum facit, dum verba Pater, et Filius ... profert.

The raising and joining of the hands

12. Some celebrants have the custom of raising their hands, then joining them, during the dialogue which comes before the Preface, and at the beginning of the final blessing. Others do not use gestures of this kind. What should be done?

Resp.

As generally happens, it is a matter of a habit which comes from the rubrics of the former Missal. The indications of the OM, however, should be observed, which in the two described cases are clear:

a) with regard to the Preface dialogue, n. 27 (MR 392) says precisely:

- extending his hands, he says: The Lord be with you.
- raising his hands, he continues: Life up your hearts.
- with hands extended, he adds: Let us give thanks to the Lord our God.
- he continues with the Preface, with hands extended.
Thus the ancient rite should not be retained, which among other things used to indicate at this moment of the celebration: He joins his hands before his breast and bows his head as he says: Let us give thanks ...

b) With regard to the blessing at the end of Mass, the new OM says only (n. 142): The priest blesses the people, saying ... while the rubrics of the former Order, after the dismissal Ite Missa est, indicated a gesture for the blessing which took on five components over time: With eyes raised, extending, raising, and joining his hands, and bowing his head to the Cross, he says: May almighty God bless you ... and turning to the people ... he continues: the Father ... But now a simple gesture is required, as indicated by the corresponding rubric, namely he makes the sign of the cross over the people while he says the words the Father, and the Son ...

Notitiae 14 (1978): 536–537, n. 12gestures, hands, prefacePDF of Notitiae 14 (1978): 536–537